REFERAT SU MØTE 4.05.2016

Tilstede: Gro Anita Hegg, Kåre Haugeland, Kristin Pedersen, Hege Wilson (ref.)

  • Årsplan: Dersom foreldrene ønsker å komme med innspill til årsplanen kan de sende mail til Maritippen. Det er positive tilbakemeldinger i forhold til både månedsplaner og ukeplaner som publiseres på avdelingene.
  • Foreldremøtemesse 2. juni: vi prøver noe helt nytt i år når det gjelder foreldremøte. Vi vil lage en «stand» med drop- in, mellom kl.18.00-20.00. Det er viktig å få frem kompetansen hos hele personalet og mener vi på denne måten kan heve den faglige delen.
  • Det er et ønske om å få ut informasjon om hvilken avdeling barnet skal på neste år i forkant av denne messen. Positiv tilbakemelding ifht at personalet går med T-skjorter som viser ved farge hvilken avdeling de jobber på. Dette er synlig og profesjonelt.
  • Besøksdag nye familier: barn som bytter barnehage, bør de ha en egen besøksdag i den nye barnehagen sammen med «sitt» barnehagepersonell? SU stiller seg positivt til dette og Maritippen lager noen stikkord på ny rutine på denne ordningen.
  • Prosjekt neste år: Mangfold = ressurs. Bakgrunnen er at vi er blitt en internasjonal barnehage med 19 land representert. Vi ønsker å skape toleranse, respekt og gode holdninger både hos barn og voksne. Viktig å ha fokus på likheter som på ulikheter hos hverandre.
  • Maritippen har søkt om midler til både kurs og materiell. Denne prosjektsøknaden står også i tråd med kommunens satsning.
  • Innsamling neste år: en mulighet er å snakke med foreldrene når det gjelder prosjektet vårt. SU påpeker at å satse på noe lokalt er noe de ønsker. Positivt i fjor med juletrefest i Dyreparken i regi av Røde Kors. Vi undersøker litt videre.
  • Endring julemesse: er dette en tradisjon vi ønsker å fortsette med? Et forslag er å innkalle alle foreldre representanter til et møte. Barnehagen kan også lage et skriv å få innspill ifht innhold, kostnader og deltakelse.
  • Eventuelt: innspill fra SU: overgang barnehage-skole. Det er en stor overgang fra en trygg barnehagehverdag for barna der de er eldst til å bli de yngste på skolen, da med særlig tanke på at vi er en bedriftsbarnehage-mange barn starter på skolen «alene», noe som igjen kan få utspill i blant annet selvfølelse og selvtillit.